Verksamhetssystemet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal

       

DKAB Hantera livs ger er en samarbetspartner under hela avtalsperioden

        

- DKAB läser in  organisationernas filer från varje leverantör per kvartal eller månad gällande

 • Inköpsstatistik
 • Prisfiler
 • Sortimentsfiler
 • Anbudssvar vid upphandling

- DKAB databas

- Utveckling och drift av systemet sker kontinuerligt och ingår i avtalet

- Support där vi kan dela skärm med er under supporten

Systemet kan även användas på läsplatta och smartphone

 

Statistik

DKAB Service läser in er inköpsstatistik, kundfiler och sortimentsfiler från de leverantörer som ni har
avtal med och som ni vill följa upp per månad eller kvartal. En rapport per leverantör som visar inläst
information mailas till er när statistiken är inläst.
De nya produkter som tillkommit sedan förra statistiktillfället läggs in i databasen. De förses med
information om t ex kötthalt, fetthalt, ekologiskt,etiskt samt länkar till DABAS.
Om filer saknas vid överenskommen tid skickar vi en påminnelse till er eller leverantören.

Rapporter finns för att söka ut och kombinera information

 •  Inköpsvolym i kg och kr samt %, andel ekologisk, KRAV, MSC, etisk och Fairtrade redovisas
 • Statistik redovisas på enhets-, ansvars- och organisationsnivå av produktinköp perleverantör under olika tidsperioder
 •  Inköp av produkter både totalt och nedbrutet på valda redovisningskategorier, t ex skola, förskola, äldrevård
 • Funktion finns för att maila rapporterna
 •  Rapporter i Excel
 •  Produkter som köps utanför respektive inom avtalet visas
 • Inköpsuppföljning EkoMatlistan finns i separat rapport

Prenumerera

Prenumerera på de nyckeltal som är intressanta för er verksamhet. 

 

Nyckeltal skickas av DKAB via mail till de mottagare ni önskar

 • Nyckeltalen blir tillgängliga för samtliga av er valda mottagare i organisationen
 •  Mailutskicken kan göras på organisationsnivå, ansvarsområdesnivå, enhetstypnivå eller enhetsnivå
 •  Exempel på nyckeltal är ekologiskt och köp utanför avtal

Skolmjölkstöd

Mjölkstödsansökan 2 gånger/årkan göras för produkter från samtliga leverantörer där inköp gjorts av
stödberättigade produkter, mjölk, fil, yoghurt och ost.

 

DKAB upphandling

Hantera livs gör det enkelt att ställa höga krav på efterfrågade kvalitetsparametrar samt att följa upp

dem under upphandlingsperioden.

 • Det skapas automatiskt ett neutralt upphandlingsunderlag där produkterna är beskrivna medegenskaper och vikter
 •  Ett utförligt förfrågningsunderlag skapas där med referenspriser och belastningsvärden
 •  Utvärdering i Hantera livs genomförs genom verifiering av att produkterna innehar efterfrågade klassificeringar, egenskaper och vikter
 •  Genom verifiering av ställda krav mot Hantera livs databas minimeras ert arbete
 •  Om ni önskar provsmaka tillhandahåller Hantera livs beställningslistor och testprotokoll
 •  Genom sammanställning av svaren per leverantör och produkt görs beräkningar av olika utfall och vilken kombination av leverantörer och produkter som ger det optimala valet
 • Kunden styr fritt vilka varukorgar som ska utvärderas

Beställ hela upphandlingen

DKAB Service kan göra hela livsmedelsupphandlingen. Ni kan antingen själva sätta sortimentet eller
ta ställning till ett som skapas för er av oss.Vi tar in anbudssvaren och administrerar fram till och med
utvärderingen. Avstämningsmöten sker med ansvarig hos er under upphandlingstiden.
Tillsammans med er och er jurist alternativt tillsammans med den jurist som vi har samarbete med
kan vi även skapa formalia som ni sedan godkänner.

Vi har ett samarbete med  Backlund Juridik AB som har lång erfarenhet av upphandlingsjuridik och biträder myndigheter och leverantörer i alla typer av upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol.

E-post: backlundjuridik.se

  

Idag väljer fler än100 kommuner, landsting och statliga verk att göra sina livsmedelsupphandlingar i DKAB Hantera livs. Anledningen är att det ger sänkta kostnader och oöverträffad information om verksamheten.

Alla utredningar pekar idag på vikten av bra uppföljning och att löpande följa utvecklingen av avtalen som den viktigaste åtgärden för att behålla de låga avtalspriserna.
DKAB Hantera livs ger effektivt stöd för hantering av livsmedelsartiklar från upphandling till uppföljning. Färdiga rapporterför uppföljning och priskontroll gör att verksamheterna kan säkra att avtalet följs.

  

 Logga in

 

Du som är användare kan logga in i programmet genom att klicka på Kundinloggning DKAB® Portal eller Kundinloggning DKAB® Gate längst upp på sidan.